Rev JR Maponya - Johnmamabolo

Go to content
Reverand  Jack Ramodike  Maponya
23 March  1918 -  07 December 1999


MOHU MORUTI JACK RAMODIKE KHENGAKANA MAPONYA 0 BELEGWE KA DI 23 MARCH 1918 PHUSELA (TZANEEN). CHAOIBE THABENG YA GA-MAPONYA. E BE E LE NGWANA WA BOHLANO WA BAHU  ISAAC LE LEAH MAPONYA. MOHU O GOLETSE GONA MOO PHUSELA GO FIHLA GEA E YA GAUTENG GO SOMA.
O NYALANE LE SARAH MOKGADI KGATLE, GOMME BA SEGOFATSWA KA BANA BA 6 (BARWA BA 4 LE BARWEDI BA 2) E LEGO MALEKUTU, RAMATSEA, MATOME, MAKHIDIKWE,MAMOGO LE MAKGAPHEETSA.
MOSADI WA GAGWE SARAH 0 HLOKAFETSE KA 1966; KA MORAGO GA FAO A NYALANA LE JULIA TLOTLISO MAKGATHO KA 1969, GOMME BA SEGOFATSWA KA BANA BA BANE (BARWA BA 2 LE BARWEDI BA 2) E LEGO SAMOLOPENG, MMAPEU MASESELLE LE LEHLOGONOLO. GE A SOMA KUA GAUTENG, 0 ILE A BILETSWA MOSOMONG WA BORUTI; KA FAO O ILE A BA MORUTI WA KEREKE YA ASSEMBLIES OF GOD MAFELO A -A LATELAGO :GAUTENG, TZANEEN, G DIKGALELE GA-SEKGOPO
GAPE O ILE A BA SETHO SA DIKOMITI TSA GO FAPAFAPANA TSA BARUTI LE DIKEREKE LEBAKA LE LE TELELE GO FIHLA GE A HLOKAFALA. MOHU 0 HLOKAFETSE KA 07 DECEMBER 1999 KA MORAGO GA BOLWETSI BJO BOTELELE.
MOHU O TLOGELA MOSADI (JULIA), BANA BA LESOME (10) LE DITLOGOLO TSE
LESOMETSHELA (16).
                                                              ROBALA KA KHUTSO TLOU:

write to me
copyright  ©2021 Johnmamabolo
All rights herein are strictly reserved

CALL US NOW!
Back to content